JEOTEKNİK

- Mühendislik jeolojisi, Jeofizik uygulamalar, Hidrojeoloji, Kaya ve/veya Zemin mekaniğine ait deneylerin birlikte kullanıldığı bilimsel çalışmaların bütünü Jeoteknik kapsamın içindedir. 

- Projelendirilecek bir mühendislik yapısının inşa öncesi zemin-yapı ilişkisini irdelemek amacıyla bu çalışmaların belli bir sıra içerisinde uygun yöntemler kullanılarak tatbik edilmesi gerekmektedir. 

- Ayrıca yeni imara açılacak sahaların, heyelan ve yamaç düşmesi riski olan bölgelerin veya sıvılaşma potansiyeli bulunan zeminlerin irdelenmesi ve çalışmalar sonucunda yapılaşmalara yön verilmesi jeoteknik çalışmaların sonucunda mümkün olmaktadır. 

- Gürdal Jeoteknik A.Ş. olarak ilkemiz Jeoteknik uygulamalarda, deneyimli mühendis kadromuzla siz proje sorumlularına gerekli parametreleri güvenilir bir şekilde sağlayıp, sunmaktır. 

- Yer kürede maden yataklarının araştırılması, cevherleşme yerlerinin tespiti, şekli, konumu, derinlikleri gibi soruların cevaplarına; 
- Bilgi, deneyim ve gelişmiş teknolojiyi kullanarak ulaşabiliyoruz. 
- Maden yataklarının araştırılmasında madeni oluşturan mineralin yoğunluğu, mıknatıslanma özelliği, elektriksel iletkenliği gibi unsurlar çok büyük rol oynamaktadır. Ayrıca maden yatağının cinsine, yan kayaç türüne, cevherleşme şekline göre de yapılacak çalışmalar farklılıklar göstermektedir. 
- Gürdal Jeoteknik A.Ş. olarak Maden Sahalarımızda; 
- Doğru Arazi Gözlemleri + Doğru Teknoloji = Doğru Sonuç 
- Madencilik sektörüne rehber olmaktan gurur duyuyoruz. 

Mühendilik Grubu 
Jeoloji mühendisliği, yerkürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır. 

Jeoteknik Jeoloji - Jeofizik Grubu Çalışma Alanları: 
- İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Çalışmaları   
- Temel ve Zemin İyileştirme Çalışmaları 
- Jeoteknik zemin sondajları   
- Heyelan Arazi Tespiti ve Önlemleri                           
- Endüstriyel Hammadde araştırmaları             
- Maden Arama Sondajları ve Rezerv Değerlendirme  
- Hidrojeolojik Etüdler                         
- Sondaj Çalışmalarının Jeolojik Takibi 
- Hidrojeolojik Gözlem ve Su Kuyusu Sondajları